Rubriky
Aktuality

Noc s Andersenem

Naše školní knihovna a její vybraní čtenáři z 2. – 5. ročníků se i letos připojují k akci Noc s Andersenem. Letošní téma Ferda mravenec a spol.

Těšíme se na páteční nocování a spolužákům z 9. B a kolegyním srdečně a předem děkuji za aktivní pomoc. Míša  alias brouk Pytlík.

Foto dodáme po víkendu.

Mgr. Michaela Kutílková

Rubriky
Aktuality

Matematický Klokan 2023

V letošním roce proběhla oblíbená soutěž Matematický klokan 20. března 2023. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo 234 žáků školy. Soutěžící byli podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček – 101 soutěžících (2. – 3. třídy), Klokánek – 45 soutěžících (4. třídy), Benjamín – 38 soutěžících (6. – 7. třídy), Kadet – 50 soutěžících (8. – 9. třídy). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh (24).

Nejlepší výsledky v jednotlivých kategoriích:

Cvrček:

 1. Spilková.  3. A, 56 bodů
 2. Hrková,  3. C, 55 bodů
 3. Vinická, 3. C, 51 bodů

Klokánek

 1. Voráčková, 4. A, 84 bodů
 2. Fialová, 4. A, 80 bodů
 3. Hantáková, 4. A, 76 bodů

Benjamín

 1. Schwob, 6. A, 69 bodů
 2. Egermann, 6. B, 65 bodů
 3. Chrvala, 7. B, 64 bodů

Kadet

 1. Horáček, 9. B, 62 bodů
 2. Mičík, 9. C, 59 bodů
 3. Hynková S., 8. C, 57 bodů
  Juríček, 9. A, 57 bodů
  Valenta, 9. B, 57 bodů

Ing. Jaroslava Pokorná

Rubriky
Aktuality

Na den knižním hrdinou

Kdy?

Úterý 28.3.2023

Kde?

Ve škole

Proč?

Protože je březen, měsíc knihy!

Jak?

Jednoduše.

Každý kdo chce (i učitelé), přijde ten den v převleku za svého nejoblíbenějšího hrdinu z knížky.

Nemusí být celý kostým, ale stačí nějaká věc, která je pro hrdinu charakteristická.

Úplně skvělé by bylo, pokud by měli s sebou i knihu!

Mgr. Štěpánka Hubertová

Rubriky
Aktuality

3. sběrová akce 2022/2023

Přidej se k naší 3. sběrové akci 2022/2023

Vybíráme plastová víčka pouze od PET lahví, noviny, časopisy a letáky, které budou dané do papírové tašky, kartonové krabice nebo svázané provázkem.

Nebereme kartony a lepenku.

Termíny

28. 03. 2023

 • od 15:00 do 16:00

29. 03. 2023

 • od 7:30 do 9:00
 • od 15:00 do 16:00

30. 03. 2023

 • od 7:30 do 9:00
 • od 15:00 do 16:00
3. sběrová akce
Rubriky
Aktuality

Upcycling Day – 27. 3. 2023

Cílem tohoto dne je přeměnit alespoň 1 předmět, který je na vyhození, v něco užitečného, co bude dále sloužit. Probuď v sobě umělce a naskoč na trend upcyclingu.

Upcycling Day
Rubriky
Aktuality

Projekt „Les“

 Nadaní žáci Jáchym Fric ze 2.A a Vojtěch Bašus ze 2.C představili svým spolužákům prezentaci na téma „Les“.

Rubriky
Aktuality

Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici – 22. ročník

Srdečně Vás zveme na 22. ročník výtvarné soutěže O nejhezčí velikonoční kraslici. 

Soutěž je určená pro všechny žáky naší školy, mohou se zúčastnit jednotlivci nebo celé kolektivy – třídy.

Podmínky účasti

Každý účastník si připraví vlastnoručně vyrobenou (ne kupovanou) kraslici (je povolen jakýkoliv materiál i libovolná technika).

Datum odevzdání: do čtvrtka  30 .března 2023 (žáci nebo p. uč třídní 1. -5. tříd odevzdají p. uč. Rulcové, žáci 6.-9.tříd odevzdají práce p. uč. Novotné do kabinetu č. 84). 

U každé kraslice musí být lístek se jménem, třídou a stužkou (pokud se bude zavěšovat).

Vyhodnocení soutěže proběhne v pondělí 3. dubna 2023.

Těšíme se na Vaše krásné kraslice.

Velikonoce
Rubriky
Aktuality

Zápis žáků do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2023/2024

Zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024. K zápisu se dostavte s občanským průkazem, rodným listem dítěte a zdravotním průkazem dítěte

Prosíme, abyste využívali celý čas zápisu, pořadí při zápisu není rozhodující pro přijetí žáka na naši školu. Škola postupuje podle kritérií, která jsou dána.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

 1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu) a děti, které měly v loňském školním roce odklad školní povinné docházky.
 2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.
 3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.
 4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce a v jejich obci není základní škola.
 5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.
 6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.
 7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.
 8. Období umožňující zapsat dítě do první třídy začíná dnem 3. 4. 2023 (od 13:00 do 17:00) a končí dnem 4. 4. 2023 (od 13:00 do 17:00). Náhradní termín je 17. 4. 2023 (od 13:00 do 17:00). Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 a zveřejní pod evidenčním číslem ve vitríně školy a na webových stránkách školy přijaté žáky.
 9. V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání” bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do prvních tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole. (Pokud situace dovolí, budou seznamy dětí pod registračním číslem vyvěšeny do týdne).

Všeobecné informace o zápisu

Administrativa

Nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz zákonných zástupců, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte. Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle §182a zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jako přestupek.

Věk dítěte

Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 8. 2017, k zápisu se dostaví i děti s odloženou školní docházkou.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2023.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek, případně žádost k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz níže), formuláře můžete mít předepsané, již před zápisem. POZOR vyplňte datum konání zápisu!

Založení spisu a obsah spisu každého žáka

 • žádost zákonného zástupce dítěte k přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek
 • rozhodnutí ředitele školy o přijetí (nepřijetí) dítěte
 • žádost zákonného zástupce dítěte o odklad školní docházky
 • další písemnosti vztahující se k odkladu (doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení PPP, SPC atd. a odborného lékaře, případně klinického psychologa)
 • rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky

Moc děkujeme za dárečky k zápisům:

 • Firmě PAPE, kancelářské potřeby s.r.o.
 • Paní Evě Jandové, Hračky-papír-drogerie

Přílohy

Formuláře k zápisu

Rubriky
Aktuality

Nadaní žáci programují 3D herní prostředí

Nadaní žáci z pátých ročníků ZŠ Krátká se účastní pilotního projektu programování 3D herního prostředí ve spolupráci s firmou Bohemia Interactive.

Rubriky
Aktuality

Výzva pro účastníky zájezdu do Velké Británie

Žádáme všechny účastníky zájezdu, aby ve dnech 8.-10.3.2023 přinesli ke kontrole platné cestovní pasy.

Tyto předloží S. Jirovcové. Děkujeme.