Projekt START

Základní škola Krátká se zapojila do projektu START. Jedná se o projekt města Klášterce nad Ohří, který podporuje inkluzivní vzdělávání a do něhož jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ. Tento je realizován od 1. 9. 2016 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Smyslem projektu je zlepšit a zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků ze všech sociálních vrstev a umožnit rovný přístup ke vzdělávání.

Společné vzdělávání v Klášterci nad Ohří 

Vážení rodiče, novela školského zákona a s ní spojené vyhlášky, zejména vyhláška č. 27/2016 Sb., přináší změny do práce škol. 

Nejedná se jen o změny v pojetí  výchovně- vzdělávacího  procesu, ale i o nové povinnosti škol a jejich pedagogických zaměstnanců.

Základním kamenem změny je vytvoření podmínek pro vzdělávání všech žáků –  společné vzdělávání. 

Školy musí učinit mnoho kroků, zejména: 

  • Zmapovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich skladbu a připravit strategii pro případná podpůrná opatření. Všichni tito žáci mají právo na podporu.

  • Shromáždit informace o speciálních učebnicích a kompenzačních pomůckách, které má škola k dispozici.

  • Stanovit pedagoga, který bude zajišťovat komunikaci se školským poradenským zařízením  před vystavením doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Na naší škole je tímto pedagogem Mgr. David Adámek.

  • Upřesnit personální zajištění ve vztahu ke společnému vzdělávání (speciální pedagog, logoped apod.)

  • Revidovat dosavadní plán DVPP a naplánovat vzdělávací aktivity k problematice společného vzdělávání.

  • Zajistit metodické vedení a koordinaci práce asistentů na škole.

  • Dát do souladu školní vzdělávací program.

  • Seznámit zákonné zástupce s novelou školského zákona.

  • Zajistit totéž směrem k pedagogickým pracovníkům školy.

  • Upravit stávající dokumenty škol tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy. 

Věřím, že změny, které přináší novela školského zákona, zvládneme i s vámi tak, aby naše společná práce byla ku prospěchu všech žáků školy. 

Město Klášterec společně s Agenturou pro sociální začleňování připravily projekt START společného vzdělávání v Klášterci. 

Informace k tomu projektu podá metodik tohoto projektu, jímž je Mgr. Jiří Hnilička.