Školní poradenské pracoviště

Koordinátor spolupráce se školským poradenským zařízením

Mgr. David Adámek

Koordinátor spolupráce se školským poradenským zařízením zodpovídá zejména za

 • úplnost informací o škole, jež budou předávány školskému poradenskému zařízení (závěry pedagogické diagnostiky žáků, podpůrná opatření, plán pedagogické podpory)
 • konzultace a individuální přístup k žákům se vzdělávacími problémy 1. a 2. ročníků
 • aktualizaci seznamu speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek Dys – centrum a kabinet Dys.

Školní metodička prevence pro I. a II. stupeň

 • koordinuje pedagogické pracovníky v oblasti prevence, spolupracuje s členy ŠPP,
 • zpracovává Minimální preventivní program školy a směrnici, zodpovídá za realizaci obou dokumentů v praxi a pravidelně oba dokumenty aktualizuje,
 • pomáhá při vyhledávání dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • spolupracuje s rodiči a zajišťuje osvětovou činnosti mezi rodiči v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže, v oblasti zdravého životního stylu, ve vývoji apod.
 • průběžně sleduje konkrétní podmínky ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů (a tím včasné zachycení ohrožených dětí)
 • sleduje systémové zavádění právní výchovy (ve spolupráci s MP a PČR)
 • poskytuje poradenské služby pro žáky (schránka důvěry, osobní kontakt), rodiče a učitele
 • aktualizuje kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení na okresní úrovni
 • dává doporučení v používání/nákupu  odborné i populární literatury, videonahrávek a filmů pro preventivní výchovu
 • má pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče
 • povinně se vzdělává v oblasti preventivní práce (dle nabídek na regionální i celostátní úrovni) a tím pečuje o svůj osobnostní a odborný růst
 • účastní se pravidelných setkání s okresním metodikem

Výchovný poradce

Ing. Jaroslava Pokorná
pedagog, výchovný poradce
pokorna@zskratka.cz

Konzultační hodiny

 • Pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky mohou proběhnout od pondělí do pátku (po předchozí domluvě).

Poskytované služby

 • Vedení evidence neomluvené absence a její řešení.
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,

Školní psycholog

Mgr. Tereza Beníšková
školní psycholog
psycholog@zskratka.cz
+420 737 316 329 (pouze SMS, ozvu se zpět, hovory by narušovaly probíhající konzultace)

Konzultační hodiny

 • Středa 8:00 – 15:00
 • Čtvrtek 13:00 – 17:00

Poskytované služby

Školní psycholog je zde pro žáky/žákyně, rodiče i učitele. Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Rodiče se mohou objednávat přes e-mail nebo SMS.

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, kdykoliv je ve škole něco trápí – mají např. problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, nebo se naopak ve třídě nudí, protože je pro ně učení moc lehké… Když mají potíže se soustředěním, s chováním (např. nedokážou ovládat vztek, jsou úzkostní a neví si rady…). Když se necítí ve třídě dobře, nevycházejí se
spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení… Když prožili traumatizující zážitek (např. autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

Školní psycholog je k dispozici i rodičům – zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků. Podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, pomáhá jim při práci s dětmi cizinců,
spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

Přijďte raději hned, jakmile vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém začne řešit, tím menší budou jeho následky. Ráda vám pomohu najít řešení toho vašeho.

K individuální systematické práci s žákem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, řídí se  etickým kodexem a je vázán povinnou mlčenlivostí. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné a nebudou bez vašeho souhlasu poskytovány dalším osobám.

Speciální pedagog - pomoc pro děti, které se snaží, ale přesto něco nejde tak, jak by chtěly

Mgr. Zdeňka Nyklíčková, DiS.
nyklickova@zskratka.cz (ve škole ve středu a ve čtvrtek)

Mezi hlavní činnosti školního speciálního pedagoga patří speciálně pedagogická diagnostika a depistáž žáků s SPU, vedení předmětu speciálně pedagogické péče, konzultace s žáky, pedagogy, asistenty a rodiči.

Dále se podílí na kariérovém poradenství, zkoumá klima ve třídách, provádí sociometrická šetření a navrhuje následná opatření.

Školní speciální pedagog úzce spolupracuje s vedením školy a je součástí školního poradenského týmu.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může nabídnout:

Žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním, mají pocit, že jim vše přerůstá přes hlavu apod. Mohou využít:

 • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování
 • individuální konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem konzultovat:

 • studijní a výchovné obtíže dětí
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí
 • doporučení vhodných pomůcek a  podpůrných opatření

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky nebo skupinami.

K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.