Školní poradenské pracoviště

Koordinátor spolupráce se školským poradenským zařízením

Mgr. David Adámek

Koordinátor spolupráce se školským poradenským zařízením zodpovídá zejména za

 • úplnost informací o škole, jež budou předávány školskému poradenskému zařízení (závěry pedagogické diagnostiky žáků, podpůrná opatření, plán pedagogické podpory)
 • konzultace a individuální přístup k žákům se vzdělávacími problémy 1. a 2. ročníků
 • aktualizaci seznamu speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek Dys – centrum a kabinet Dys.

Školní metodička prevence pro I. a II. stupeň

 • koordinuje pedagogické pracovníky v oblasti prevence, spolupracuje s členy ŠPP,
 • zpracovává Minimální preventivní program školy a směrnici, zodpovídá za realizaci obou dokumentů v praxi a pravidelně oba dokumenty aktualizuje,
 • pomáhá při vyhledávání dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • spolupracuje s rodiči a zajišťuje osvětovou činnosti mezi rodiči v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže, v oblasti zdravého životního stylu, ve vývoji apod.
 • průběžně sleduje konkrétní podmínky ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů (a tím včasné zachycení ohrožených dětí)
 • sleduje systémové zavádění právní výchovy (ve spolupráci s MP a PČR)
 • poskytuje poradenské služby pro žáky (schránka důvěry, osobní kontakt), rodiče a učitele
 • aktualizuje kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení na okresní úrovni
 • dává doporučení v používání/nákupu  odborné i populární literatury, videonahrávek a filmů pro preventivní výchovu
 • má pravidelné konzultační hodiny pro žáky i rodiče
 • povinně se vzdělává v oblasti preventivní práce (dle nabídek na regionální i celostátní úrovni) a tím pečuje o svůj osobnostní a odborný růst
 • účastní se pravidelných setkání s okresním metodikem

Výchovný poradce

Ing. Jaroslava Pokorná
pedagog, výchovný poradce
pokorna@zskratka.cz

Konzultační hodiny

 • Pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky mohou proběhnout od pondělí do pátku (po předchozí domluvě).

Poskytované služby

 • Vedení evidence neomluvené absence a její řešení.
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,

Školní psycholog

 • zkoumá klima ve třídách a vytváří programy včasné intervence pro zlepšení klimatu tříd
 • provádí sociometrická šetření a navrhuje následná opatření
 • diagnostikuje (na základě žádosti zákonného zástupce) a poskytuje konzultace žákům, pedagogům a rodičům
 • poskytuje individuální podporu žákům
 • provádí depistáž SPU a nadaných žáků
 • spolupracuje také se zdravotnickými, školskými a jinými organizacemi mimo školní zařízení
 • zabývá se technikami a hygienou učení
 • připravuje besedy pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky
 • podílí se na kariérovém poradenství – diagnostikou profesní orientace
 • spolupracuje s pedagogy a asistenty pedagoga

Speciální pedagog - pomoc pro děti, které se snaží, ale v učení přesto něco nejde

Mgr. Zdeňka Nyklíčková, DiS.
nyklickova@zskratka.cz

Mezi hlavní činnosti školního speciálního pedagoga patří speciálně pedagogická diagnostika a depistáž, poradenská a intervenční práce, konzultace, metodické, koordinační a vzdělávací činnosti. Úzce spolupracuje s vedením školy a pedagogy, je součástí školního poradenského týmu.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může nabídnout:

Žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním, mají pocit, že jim vše přerůstá přes hlavu apod. Mohou využít:

 • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování
 • individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě
 • individuální konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem konzultovat:

 • studijní a výchovné obtíže dětí
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí
 • doporučení vhodných pomůcek a  podpůrných opatření
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.