Nová škola 2010

Název projektu: Nová škola 2010
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1115
Typ projektu: individuální projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Doba realizace: od 17. ledna 2011 do 16. července 2013
Celková alokovaná částka: 2 672 329,- Kč

Hodnocení projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1115 „Nová škola“:

Projekt projektu OP VK „Nová škola“ byl realizován v souladu s projektovým záměrem, vycházejícím z vlastního hodnocení školy a SWOT analýzy školy, v období od 17.01.2011 do 16.07.2013. Cílem projektu byl rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Základní školy, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k jejich dalšímu vzdělávání. V průběhu realizace projektu byly podpořeny následující cílové skupiny: na počátku projektu měla škola 552 žáků, dále se do projektu zapojilo v různých podobách cca 30 pedagogů. V průběhu projektu byly realizovány a splněny požadované výstupy klíčových aktivit: I/3 DVPP ve formách a metodách k rozvoji čtenářské a infomační gramotnosti a individualizaci, II/3 metodický kurz pro učitele cizích jazyků, II/5 jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí, III/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, III/3 vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií, IV/3 DVPP ve formách směřujících k rozvoji matematické gramotnosti a individualizaci, V/3 DVPP k rozvoji přírodovědné gramotnosti a individualizaci, VII/1 prevence rizikového chování, VII/2 zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP. Projektové finanční prostředky ve výši 2 672 329,-Kč byly použity v souladu s projektovým záměrem zejména na naplnění výstupů v rámci jednotlivých šablon, na mzdové náklady při tvorbě DUMů a za práci projektového managementu, na nákup materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů a dle potřeb vybavení školy s ohledem na pravidla zadávání veřejných zakázek. Hlavní změnou, která byla projektem dosažena, je modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních technologií, inovace digitálních učebních materiálů a inovace a individualizace výuky ve velké části ve škole vyučovaných předmětů.

Výstupy vytvořené v rámci projektu najdete v databázi OPVK.