Historie a současnost

Historie

Základní škola Klášterec nad Ohří, Krátká 676 je typizovaná modulární stavba (7 pavilonů), která byla uváděna do provozu v letech 1987 – 1989. Provoz školy byl zahájen 1.9.1987. Její umístění na východním okraji nejmladší části bytové zástavby města Klášterce nad Ohří vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti.

V souladu s dikcí § 13a odst. 2 a § 13 b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství byla škola zařazena do sítě škol s účinností od 1.9.1996. S platností od 1.10.1992 je škola v souladu s dikcí zákona č. 564/1990 Sb., samostatným právním subjektem, který od 1.1.1993 hospodaří jako příspěvková organizace.

Hlavní vstup ZŠ Krátká

Současnost

Škola realizuje hlavní činnost v prostorách, které tvoří 21 kmenových tříd, 2 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky, 1 pracovna dramatické výchovy, 1 odborná učebna českého jazyka a literatury, 1 pracovna hudební výchovy, 2 odborné učebny přírodopisu, z toho 1 se zaměřením na výuku chemie a ekologie, 1 odborná pracovna zeměpisu, 1 odborná učebna dějepisu, 1 odborná pracovna fyziky a 4 učebny cizích jazyků, 4 oddělení školní družiny, 1 oddělení školních dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, školní jídelna, venkovní sportoviště, jehož součástí jsou tenisové kurty, o něž se spolu se školou stará na základě smlouvy o spolupráci Občanské sdružení TERA.

Ve školním roce 2012/13 probíhala výuka ve 25 třídách, k 28. 6. 2013 měla škola 547 žáků, z toho 1 třída 9. ročníku se vzdělávala jako třída s upraveným vzdělávacím programem. Pro výchovu a vzdělávání jsou využívány všechny výše uvedené kmenové třídy a odborné pracovny.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v péči Školního poradenského pracoviště při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov, jež je personálně zabezpečeno speciálním pedagogem a výchovným poradcem pro I. stupeň, výchovnou poradkyní pro II. stupeň, školní psycholožkou, školní metodičkou prevence a kariérovou poradkyní. Školní poradenské pracoviště aktivně a pravidelně spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kadani.

V současné době na škole nejsou zřízeny třídy s upraveným vzdělávacím programem pro nápravu specifických vývojových vad.  Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd a pracují podle individuálních vzdělávacích programů.

Čtyři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost nově upravené prostory, ale i další vhodné prostory školy – cvičnou kuchyňku, tělocvičny, bazén, keramickou dílnu a hernu.

Na škole pracuje školní klub, jenž nabízí v cca 20 kroužcích různé aktivity v době mimo výuku.

Škola je na základě analýzy svých kapacitních možností schopna zajistit vzdělávání všech žáků své přirozené spádové oblasti.