Školní psycholog

Mgr. Tereza Beníšková
školní psycholog
psycholog@zskratka.cz
+420 737 316 329 (pouze SMS, ozvu se zpět, hovory by narušovaly probíhající konzultace)

Konzultační hodiny

  • Středa 7:30 – 14:30
  • Čtvrtek 13:00 – 17:00

Poskytované služby

Školní psycholog je zde pro žáky/žákyně, rodiče i učitele. Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Rodiče se mohou objednávat přes e-mail nebo SMS.

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, kdykoliv je ve škole něco trápí – mají např. problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, nebo se naopak ve třídě nudí, protože je pro ně učení moc lehké… Když mají potíže se soustředěním, s chováním (např. nedokážou ovládat vztek, jsou úzkostní a neví si rady…). Když se necítí ve třídě dobře, nevycházejí se
spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení… Když prožili traumatizující zážitek (např. autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

Školní psycholog je k dispozici i rodičům – zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků. Podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, pomáhá jim při práci s dětmi cizinců,
spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

Přijďte raději hned, jakmile vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém začne řešit, tím menší budou jeho následky. Ráda vám pomohu najít řešení toho vašeho.

K individuální systematické práci s žákem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, řídí se  etickým kodexem a je vázán povinnou mlčenlivostí. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné a nebudou bez vašeho souhlasu poskytovány dalším osobám.