Rubriky
Aktuality Covid-19

Uzavření tříd – informace

Karanténa od 17. 1. 2022 platí pro očkované i v ochranné lhůtě.

 • Žáci nastupující po karanténě do školy na prezenční výuku nesmí mít příznaky rýmy, kašle a teploty. Podstoupí antigenní test ve škole.
 • Rozhodnutí o karanténě, již KHS nevystavuje, řiďte se informacemi z hygieny a pokyny třídních učitelů.
 • Připojení na distanční výuku je povinné.
 • Přihlášení obědů ve školní jídelně si zajišťují zákonní zástupci.
 • Upozorňujeme, že již škola nevystavuje OČR (informace jsou uvedeny v aktualitě o ošetřovném).

Návrat do školy

 • 2. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 18. 1. 2022
 • 3. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022 (distanční výuka pokračuje vzhledem k epidemiologické situaci po dohodě s rodiči do pátku 21. 1. 2022)
 • 5. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 19. 1. 2022
 • 6. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 20. 1. 2022
 • 7. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 20. 1. 2022
 • 9. A – polovina co byla v karanténě nastoupí do školy na prezenční výuku 19. 1. 2022
 • 9. A – druhá polovina nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 1. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 3. B – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 3. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 4. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 4. C – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 6. A – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 6. B – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
 • 8. B – nastoupí do školy na prezenční výuku 24. 1. 2022
Rubriky
Aktuality Covid-19

Ošetřovné aktuálně

Potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje.

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Krizové ošetřovné

Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ).

Podle zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, ze dne 23. 12. 2021 má zaměstnanec nárok na ošetřovné v případech, kdy nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

 • dítě mladší 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného,
 • nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění,
 • osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo,
 • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem), kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání) (dále jen „dítě se speciálními vzdělávacími potřebami“), jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa (izolace) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

Základní parametry krizového ošetřovného

 • změny platí od 1. 11. 2021 (zpětně) do 28. 2. 2022;
 • výše ošetřovného činí 80 % denního vyměřovacího základu;
 • pro zaměstnance v pracovním poměru je stanovena denní minimální výše 400 Kč při plném úvazku;
 • podpůrčí doba (doba výplaty) se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejích části;
 • v průběhu péče se mohou pečující osob střídat i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu;
 • nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud jsou účastni nemocenského pojištění;
 • společná domácnost není vyžadována v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé (např. prarodiče) a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance,
 • potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje.

Ke stažení