Exkurze na městském úřadě a městské policii v Klášterci nad Ohří

V měsíci květnu se žáci třídy 6. A zúčastnili exkurze na městském úřadě a městské policii. Exkurze byla součástí výuky občanské výchovy a měla za cíl přiblížit žákům fungování místní samosprávy a práci starosty.
Na MÚ nás osobně přivítal pan starosta Ing. Š. Drozd a nejprve žákům představil jednotlivé oddělení úřadu a vysvětlil jejich funkce. Žáci měli také příležitost položit panu starostovi různé dotazy, které se týkaly jeho práce i konkrétních problémů ve městě. Pan Drozd odpovídal na všechny dotazy a vysvětloval, jak se řeší různé situace, se kterými se úřad setkává. Témata rozhovoru se pohybovala od plánovaných rekonstrukcí až po organizaci kulturních akcí ve městě. Na oplátku  dostal pan starosta od dětí jejich nápady a návrhy k našemu městu. Na závěr návštěvy obdrželi žáci drobné upomínkové předměty a společně se s panem starostou vyfotografovali.

Na návštěvě MP se nás ujali místní strážníci, kteří nám poskytli úvodní informace o práci městské policie. Děti se dozvěděly o různých úkolech a povinnostech policistů, jako je dohled nad veřejným pořádkem, pomoc občanům v nouzi a prevence kriminality. Během prohlídky stanice měly děti možnost vidět moderní techniku, jako je kamerový systém a komunikační zařízení. Dále děti měly možnost vyzkoušet si pouta a neprůstřelnou vestu, což pro ně byl velký zážitek. Nejvíce je zaujala také prohlídka policejních vozidel, kam si mohly i sednout.

Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá a tímto MÚ a MP moc děkujeme.

M. Janáčková