Rubriky
Aktuality

Pěvecká soutěž: O vánočního kapříka

Pozor, z organizačních důvodů je termín školního kola posunut na 14. 12. 2022.

Srdečně Vás zveme na 25.ročník pěvecké soutěže „O vánočního kapříka“

Termín konání školního kola: 14.12.2022 od 13:30 hod v hudebně naší školy.

Podmínky soutěže:

  • každý účastník si připraví jednu vánoční píseň nebo koledu.

Kategorie:

  • 1. od 13:30 hod (1.- 2.třídy)
  • 2. od 14:20 hod (3.- 4.třídy)
  • 3. od 15:15 hod (5.- 7.třídy)

Těšíme se na Vaši účast a zveme všechny, kteří si rádi poslechnou pěkné písně.

Rubriky
Aktuality

Výtvarná soutěž: O nejhezčí vánoční ozdobu

25. ročník výtvarné soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu

Podmínky soutěže:

  • účastnit se mohou všichni žáci naší školy od 1. do 9.třídy
  • ozdoby mohou být vyrobené z různých materiálů (papíru, textilu, přírodnin …), musí je žák vyrobit sám
  • ozdoby budou žáci odevzdávat své p. uč. třídní, p. uč. Rulcové nebo p. uč. Novotné do 9.12.2022
  • ozdoby musí být označené: Jméno, příjmení, třída, (ozdoby bez označení nebudou zařazené do soutěže)
  • vyhodnocení proběhne 19.12.2022
  • kategorie: 1. – 1.třídy, 2. – 2.třídy … 9. – 9.třídy

Těšíme se na Vaši účast.

Rubriky
Aktuality

Trestněprávní odpovědnost mladistvých

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 byla součástí třídní schůzky přednáška o trestně právní odpovědnosti mladistvých. Byla určena pro děti z osmých ročníků a jejich zákonné zástupce. Užitečné informace související s dovršením 15. roku věku předal příchozím strážník Městské policie v Klášterci nad Ohří pan Miroslav Palfi. Paní Bc. Petra Makoli Glacnerová, Dis., která se na odboru sociálních věcí, školství a sportu Městského úřadu v Klášterci nad Ohří zabývá, mimo jiné, sociálně-právní ochranou dětí, popsala problematiku rizikového chování a trestné činnosti mladistvých, která je v našem městě řešena.

Ing. Jaroslava Pokorná

Užitečné informace pro rodiče, nezletilé a mladistvé o trestně právní odpovědnosti dětí.

Od kolika let je u nás člověk odpovědný?

Trestní odpovědnost nastává skutečným dovršením 15-ti let, tj. počíná po uplynutí půlnoci toho dne, na který připadají 15. narozeniny.

Co to znamená být trestně odpovědný?

Obecně se odpovědností rozumí povinnost nést následky svého chování a jednání. Trestní odpovědnost znamená povinnost nést následky v podobě nějakého druhu trestu za spáchaný trestný čin, případně za spoluúčast na něm. 

Co je tedy trestný čin? (dnes přečin)

Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. 

Co je přestupek?

Přestupek je také protiprávní jednání, méně závažné než je trestný čin (přečin). Je to jednání, které je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích či jiném zákoně. Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku, nebo trpí duševní chorobou. Odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky!!! Osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku, (tzv. mladistvý), může dostat blokovou pokutu na místě max. 500,- Kč. Pokud věc nelze řešit na místě, nebo přestupce odmítne zaplatit blokovou pokutu, věc se předává k řešení příslušnému správnímu orgánu.

Co znamená pojem nezletilý?

Podle trestního zákona je pojem „nezletilý“ osoba, která v době spáchání trestného činu nedovršila patnáctý rok svého věku.

Co znamená pojem mladistvý?

Podle trestního zákona, je mladistvým osoba, která v době spáchání trestného činu již dovršila patnáctý rok, a ještě nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

Co se muže stát nezletilci, který se dopustí např. krádeže apod.?

Podle zákona o rodině, může soud nebo správní orgán uložit nezletilému výchovné opatření, může být vysloveno napomenutí, může být stanoven dohled, uloženo omezující opatření (např. zákaz návštěvy diskoték), nebo mu může být v závažnějších případech nařízená ústavní nebo ochranná výchova.

Co to znamená, když je u někoho nařízena ústavní nebo ochranná výchova?

To znamená, že mladistvý nebo nezletilý je umístěn ve výchovném zařízení, kde muže být až do dosažení osmnácti let, v některých případech může být pobyt prodloužen až do devatenácti let.

Co znamená ochranné léčení?

Ochranné léčení je možné uložit jen osobě, která dosáhla patnácti let svého věku. Ukládá se tam, kde je v zájmu jedince i společnosti, aby se podrobil léčení. Léčení se může vztahovat k nadměrnému požívání alkoholu, drog, k sexuální úchylce či duševnímu onemocnění.

Je trestné, když někdo navede jiného ke spáchání trestného činu?

Ano, ten kdo navede jinou osobu ke spáchání trestného činu, odpovídá za tento čin stejně, jako by jej spáchal sám. Stejně je odpovědný i ten, kdo zorganizuje spáchání trestného činu nebo kdo pachateli po spáchání trestného činu poskytne pomoc.

Kdo je považován za spolupachatele?

Je jím ten, kdo spáchal trestný čin spolu s další osobou nebo s více osobami. Spolupachatelem je např. ten, kdo hlídá, aby kamarád nebyl přistižen při krádeži nějaké věci.

Co je to listina základních práv a svobod?

Listina je součástí ústavního pořádku České republiky a je tedy právní normou nejvyšší právní síly a proto také žádná právní norma nesmí být v rozporu s touto „Listinou“. Osoba muže být omezena na svých právech, pouze způsobem, který stanoví zákon.

Co je to prokázání totožnosti?

Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Každá osoba je povinna, prokázat na místě svoji totožnost občanským průkazem nebo dokladem jej nahrazujícím (např. vojenská knížka, cestovní pas, průkaz vojáka z povolání, apod.), je možno připustit i jiný způsob (např. řidičským průkazem, indexem studenta VŠ nebo jiným obdobným průkazem). Neprokáže-li osoba na místě hodnověrně svou totožnost, může být předvedena na Policii České republiky ke zjištění totožnosti.

Rubriky
Aktuality

Individuální konzultace

25. 11. 2022 proběhly individuální konzultace k výběru vhodného oboru a školy s nerozhodnutými žáky ze tříd 9. A, B a C se specialistkou pro volbu povolání Mgr. Denisou Novotnou a poradkyní IPS Naděždou Grundovou z oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce Chomutov.
 
Mgr. Dagmar Ostrihoňová