Zápis žáků do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 2024/2025 (+ fotogalerie)

Fotogalerie ze zápisu žáků

Zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025. K zápisu se dostavte s občanským průkazem, rodným listem dítěte a zdravotním průkazem dítěte.

Zákonní zástupci mohou absolvovat zápis žáků do 1. ročníků jen na jedné základní škole!

Prosíme, abyste využívali celý čas zápisu, pořadí při zápisu není rozhodující pro přijetí žáka na naši školu. Škola postupuje podle kritérií, která jsou dána.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

 1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu) a děti, které měly v loňském školním roce odklad školní povinné docházky.
 2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.
 3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.
 4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří a v jejich obci není základní škola.
 5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.
 6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.
 7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.
 8. Období umožňující zapsat dítě do první třídy začíná dnem 8. 4. 2024 (od 13:00 do 17:00) a končí dnem 9. 4. 2024 (od 13:00 do 17:00). Náhradní termín je 22. 4. 2024 (od 13:00 do 17:00). Po tomto termínu ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 a zveřejní pod evidenčním číslem ve vitríně školy a na webových stránkách školy přijaté žáky.
 9. V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání” bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do prvních tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole. (Pokud situace dovolí, budou seznamy dětí pod registračním číslem vyvěšeny do týdne).

Všeobecné informace o zápisu

Administrativa

Nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz zákonných zástupců, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte. Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle §182a odst. 1 písmene a) školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jako přestupek. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až 5000,- Kč.

Věk dítěte

Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 8. 2018, k zápisu se dostaví i děti s odloženou školní docházkou.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře (nebo případně klinického psychologa). Ředitel rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 31. května 2024.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek, případně žádost k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz níže), formuláře můžete mít předepsané, již před zápisem. POZOR vyplňte datum konání zápisu!

Založení spisu a obsah spisu každého žáka

 • žádost zákonného zástupce dítěte k přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek
 • rozhodnutí ředitele školy o přijetí (nepřijetí) dítěte
 • žádost zákonného zástupce dítěte o odklad školní docházky
 • další písemnosti vztahující se k odkladu (doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení PPP, SPC atd. a odborného lékaře, případně klinického psychologa)
 • rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky

Formuláře k zápisu

Ikona

Zápisní lístek 649.98 KB 66 downloads

...

Přílohy

Ikona

Učení v pohodě 226.78 KB 12 downloads

...
Ikona

Mluví vaše dítě správně? 3.45 MB 10 downloads

...
Ikona

Dvacatero rodičům 305.69 KB 7 downloads

...