Průběh zápisů do prvních ročníků ZŠ

Vážení zákonní zástupci,

MŠMT ČR vydalo důležité pokyny k organizaci zápisů k povinné školní docházce PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.

Zápisy budou probíhat od 1. 4. – 23. 4. 2021 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dojde tak pouze k formální části zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání „Žádosti o přijetí k ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“, „Zápisního lístku“ a kopii rodného listu (bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte) předáte škole jednou z forem:

Zápisy online – aplikace bude spuštěna na webu školy od 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021 (aplikace slouží k evidenci zaslaných žádostí – dokumentaci musíte doručit do školy níže zmíněnou formou).

 1. Datové schránky – rm2qcd9 (od 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021)
 2. E-mailem s elektronickým podpisem na sekretariat@zskratka.cz (od 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021)
 3. Poštou na adresu: Základní škola, Krátká 676, 431 51, Klášterec nad Ohří (od 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021 – rozhodující je datum podání na poštu)
 4. Osobně: do vyznačené schránky školy, která je umístěna mezi dveřmi hlavního vchodu školy (od 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021)

Potvrzení o přijetí dokumentace do databáze jakoukoliv formou a přidělení registračního čísla Vám bude e-mailem potvrzeno nejpozději následující pracovní den. 

V případě dotazů kontaktuje Hanu Duškovou na tel: 736 633 301 v době od 10:00 – 14:00 hod.

Osobní návštěvy jen na základě telefonické dohody.

Připomínáme pro rodiče požadující odklad školní docházky:

Podání:

 • Žádosti o přijetí k ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ,
 • Zápisního lístku
 • Kopie rodného listu
 • Žádost o OŠD s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného (praktického) lékaře, případně klinického psychologa.

DOPORUČUJEME VČASNÉ OBJEDNÁNÍ.

Formuláře ke stažení nebo k osobnímu vyzvednutí budou k dispozici od 15. 3. 2021.

Pro školní rok 2021/2022 připravujeme otevření 3 tříd prvňáčků (do počtu 75 budoucích žáčků).

Třídní učitelky:

 • Mgr. Zuzana Rulcová
 • Mgr. Radoslava Mašatová
 • Mgr. Štěpánka Hubertová

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku

 1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu). Dále děti, které měly v loňském školním roce odklad školní povinné docházky.
 2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.
 3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.
 4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce, a v jejich obci není základní škola.
 5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.
 6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.
 7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ZÁKLADNÍ ŠKOLA v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.
 8. V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.
 9. Po 23. 4. 2021 ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 a zveřejní pod evidenčními čísly přijaté žáky na úřední desce a webových stránkách školy.

„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání” bude zasláno zákonnému zástupci na doručenku po uzavření administrativních úkonů spojených se zápisem žáků do prvních tříd.

O přijetí na naši školu zákonný zástupce neobdrží doklad, neboť v tomto případě jeho žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude vyhověno. Originál dokladu o přijetí se zakládá do spisu a je uložen v základní škole.  

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 30. dubna 2021.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz níže – připravuje se). Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu:

 • Žádost zákonného zástupce dítěte
 • Rozhodnutí základní školy
 • Doklad o předání rozhodnutí
 • Další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Formuláře ke stažení nebo k osobnímu vyzvednutí budou k dispozici od 15. 3. 2021

Všeobecné informace o zápisu

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol. roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC atd.) a odborného lékaře, případně klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odkladu v případě, že obě posouzení budou kladná. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zákonný zástupce k zápisu nepřinese potřebná doporučení, je povinen je dodat škole v nejkratším možném termínu, avšak nejpozději do 30. dubna 2021.

Zahájení řízení

Zákonný zástupce žáka musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně k odkladu povinné školní docházky. Formuláře budou k dispozici při zápisu, ale jsou také ke stažení na webových stránkách školy (viz níže – připravuje se). Současně vyplní souhlas s poskytnutím osobních údajů pro zřizovatele školy.

Založení spisu a obsah spisu:

 • Žádost zákonného zástupce dítěte
 • Rozhodnutí základní školy
 • Doklad o předání rozhodnutí
 • Další písemnosti vztahující se k zápisu (odklad)
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Formuláře ke stažení nebo k osobnímu vyzvednutí budou k dispozici od 15. 3. 2021

Ke stažení